شما ممکن است احساس کنید که:

-   افکار شما در حال ناپدید شدن است. انگارکه شخصی افکار شما را از مغزتان می رباید.

-   آنچه شما فکر می کنید افکار شما نیست بلکه شخص دیگری آنها را در مغز شما قرار می دهد.

-   شما احساس می کنید که بدنتان مانند یک رباط کنترل می شود.

افراد اینگونه تجربیات را به روشهای مختلفی توضیح می دهند. بعضی از افراد توضیح تکنولوژیکی برای این موضوع دارند. مانند رادیو، تلویزون یا لیزر و یا اعتقاد دارند که دستگاهی در آنان قرار گرفته است. بعضی افراد از روحهای خشمگین، خدا و یا شیطان نام می برند.