- هذیان ممکن است رفتار شما را تغییر دهند.

- از آنجا که شما می دانید دیگران نمیتوانند افکار شما را بفهمند، مطرح کردنشان با دیگران برایتان دشوار است.

- اگر فکر کنید که دیگران در حال تلاش برای آزار رساندن به شما هستند شما ممکن است تنها از آنان دوری کنید. اغلب شما آنقدر احساس تهدید می کنید که          می خواهید تلافی کنید.

- شما ممکن است برای فرار از احساس خطر از مکانی به مکان دیگر حرکت کنید.

 

منبع: کالج سلطنتی روان پزشکی